Referencje

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej (według Ustawy o efektywności energetycznej) to opracowanie zawierające analizę zużycia energii i stanu obiektu, urządzeń technicznych lub instalacji oraz wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej tych obiektów urządzeń lub instalacji, a także informacje o ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt efektywności energetycznej składa się z szeregu czynności, mających na celu:

 • identyfikację źródeł generujących straty energii, egzergii i czynnika w obiegu
 • określenie rzeczywistego poziomu odniesienia w stosunku do aktualnych rozwiązań technicznych w tej dziedzinie
 • przedstawienie propozycji przedsięwzięć dla minimalizacji zidentyfikowanych strat
 • wykonanie uproszczonej analizy dla określenia podstawowych wskaźników ekonomicznych zaproponowanych przedsięwzięć

Audyt energetyczny:

 • pozwala na rzeczywistą identyfikację zasobów w zakresie działań proefektywnościowych
 • pomaga ustalić priorytety w działaniach zmierzających do poprawy efektywności procesu
 • pozwala na potwierdzenie uzyskanych efektów energetycznych i ekologicznych w związku ze zrealizowanymi przedsięwzięciami służącymi poprawie efektywności energetycznej
 • jest elementem koniecznym dla uzyskania świadectw efektywności energetycznej
 • jest działaniem uzasadnionym ekonomicznie w procesie obniżania kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 94 poz.551 z późn. zm.) wprowadza system białych certyfikatów, stanowiący dodatkowy bonus finansowy dla podmiotów za zrealizowane lub realizowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej oraz efekt zachęty dla realizacji planowanych inwestycji proefektywnościowych. W obu przypadkach należy udowodnić uzyskane lub możliwe do uzyskania oszczędności energii, wykonując audyt efektywności energetycznej. W przypadku przedsięwzięć planowanych dla których poziom oszczędności jest większy niż 100 toe (1 toe = 11,63 MWh lub 48,868 GJ) dodatkowo należy wykonać także tzw. audyt powykonawczy (sprawdzający).

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej, audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego zostało lub zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, lub podmiotu przez niego upoważnionego;
 2. kartę audytu efektywności energetycznej;
 3. oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
 4. ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji;
 5. ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności energii i efektu ekologicznego (redukcji emisji CO2).

Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła powinien zawierać „ocenę efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną” (wg Ustawy o efektywności energetycznej).

Sporządzenie oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła polega na wyznaczeniu:

 1. procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w odnawialnych źródłach energii, ciepła użytkowego w kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku kalendarzowego;
 2. wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i wskazaniu, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną, przez porównanie tych wskaźników, w przypadku gdy udział procentowy ciepła, o którym mowa w pkt 1, wynosi nie mniej niż 75%.

Procentowy udział ciepła oraz wskaźniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, o których mowa powyżej, wyznacza się zgodnie z wzorami określonymi w załączniku nr 4 do Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania oszczędności energii (Dz.U. RP z 2012 r. poz.962).